Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

JURIDISCHE KENNISGEVING LSSI – CEIn overeenstemming met de nieuws Spaanse wet 34/2002 – met de volledige naam Information Society Services and Electronic Commerce (LSSI-CE) – die vanaf 11 juli van kracht is, wordt u door het bedrijf op de hoogte gebracht dat men de eigenaar van de website is. In overeenstemming met de vereisten van artikel 10 van de eerder genoemde wet, worden de volgende gegevens weergegeven.

De eigenaar van deze website is: LABORATORIOS PHERGAL SA

CIF: A28952372

Geregistreerd adres: C / HIERRO, 79 28850 TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID)

GEBRUIKERS

Toegang tot en/of gebruik van deze website schrijft de voorwaarden toe aan GEBRUIKER, die door toegang en/of gebruik van de website de Algemene voorwaarden accepteert. De bovenstaande voorwaarden zijn van toepassing ongeacht de Algemene voorwaarden van het Contract, die in hun geval verplicht zijn.

GEBRUIK VAN DE WEBSITE

De website biedt toegang tot een veelvoud aan informatie, diensten, programma’s of gegevens (hierna “inhoud”) op internet die behoren tot LABORATORIOS PHERGAL SA of haar licentiegevers waartoe de GEBRUIKER toegang heeft. De GEBRUIKER neemt de verantwoordelijkheid op zich voor het gebruik van de website. Deze verantwoordelijkheid strekt zich uit tot de registratie die nodig is om toegang te krijgen tot bepaalde diensten of inhoud.

Tijdens de registratie is de GEBRUIKER verantwoordelijk voor het verstrekken van waarheidsgetrouwe en rechtmatige informatie. Als gevolg van deze registratie kan de GEBRUIKER een wachtwoord krijgen waarvoor hij verantwoordelijk is en dat hij zorgvuldig en vertrouwelijk moet gebruiken. De GEBRUIKER verbindt zich ertoe om de inhoud en diensten die LABORATORIOS PHERGAL SA via zijn website aanbiedt op de juiste wijze te gebruiken. De GEBRUIKER zal de website niet gebruiken om:

  • deel te nemen aan illegale, verboden activiteiten of activiteiten die in strijd zijn met de goede trouw en de openbare orde;
  • inhoud of propaganda van een racistische, xenofobe, pornografische en illegale aard te verspreiden, of een pleidooi voor terrorisme of een schending van de mensenrechten te houden;
  • schade toe te brengen aan de fysieke systemen van LABORATORIOS PHERGAL SA, haar leveranciers of derden, of computervirussen of andere fysieke systemen introduceren of verspreiden die de bovengenoemde schade waarschijnlijk kunnen veroorzaken;
  • proberen om de e-mailaccounts van andere gebruikers te openen en, waar van toepassing, deze te gebruiken en hun berichten aan te passen of te manipuleren. LABORATORIOS PHERGAL SA behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen en bijdragen die in strijd zijn met het respect voor de waardigheid van de persoon, die discriminerend, xenofoob, racistisch of pornografisch zijn, die een aanval doen op de jeugd, die de orde of de openbare veiligheid bedreigen of die niet geschikt zijn voor publicatie te verwijderen. LABORATORIOS PHERGAL SA is onder geen enkele omstandigheid verantwoordelijk voor de meningen van gebruikers op forums, chats of andere participatieve instrumenten.

INTELLECTUEEL EN INDUSTRIEEL EIGENDOM

LABORATORIOS PHERGAL SA bezit alle intellectuele en industriële eigendomsrechten van haar webpagina, evenals de daarin opgenomen elementen (inclusief afbeeldingen, geluid, audio, video, software of teksten, handelsmerken of logo’s, kleurencombinaties, structuur en ontwerp, selectie van gebruikte materialen, computerprogramma’s die nodig zijn voor de werking, toegang en gebruik, enz.).

Alle rechten voorbehouden. Op grond van het bepaalde in de artikelen 8 en 32.1, lid 2, van de Wet op de Intellectuele Eigendommen, is de reproductie, distributie en openbare communicatie, inclusief de methode om dit te doen, van de gehele of een deel van de inhoud van deze webpagina voor commerciële doeleinden zonder de toestemming van LABORATORIOS PHERGAL SA uitdrukkelijk verboden, ongeacht op welk medium en met welke technische middelen dan ook. De GEBRUIKER verbindt zich ertoe de intellectuele en industriële eigendomsrechten van LABORATORIOS PHERGAL SA te respecteren. Elementen van de website mogen worden gevisualiseerd en zelfs worden afgedrukt, gekopieerd en opgeslagen op de harde schijf van uw computer of op een ander fysiek medium, zolang dit uitsluitend voor persoonlijk en privégebruik is. De GEBRUIKER moet zich onthouden van het verwijderen, wijzigen, ontwijken of manipuleren van beveiligingsapparatuur of beveiligingssystemen die op de pagina’s van LABORATORIOS PHERGAL SA zijn geïnstalleerd.

UITSLUITING VAN GARANTIES EN VERANTWOORDELIJKHEID

LABORATORIOS PHERGAL SA is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, zoals: fouten of weglatingen in de inhoud, gebrek aan beschikbaarheid van de website of verzending van virussen of kwaadwillende programma’s of schadelijke inhoud, ondanks het feit dat alle noodzakelijke technologische maatregelen om dit te voorkomen zijn genomen.

 

WIJZIGINGEN

LABORATORIOS PHERGAL SA behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen die zij noodzakelijk acht op haar website, waardoor de inhoud en diensten die door haar worden aangeboden en de manier waarop deze op haar website worden gepresenteerd, kunnen wijzigen, worden verwijderd of worden toegevoegd.

PRIVACYBELEID 

Alle persoonlijke gegevens die via de Website worden verstrekt en de persoonlijke gegevens die worden verkregen als gevolg van het doorzoeken van de Website, worden opgenomen in bestanden die eigendom zijn van Phergal en die de status Bestandsbeheer hebben. Deze bestanden zijn naar behoren geregistreerd in het register van het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming. De persoonlijke gegevens van de gebruiker worden uitsluitend gebruikt voor het onderhouden van de relatie met de gebruiker en voor het beheren van de aankopen die op de website worden gedaan.  De persoonlijke gegevens van gebruikers zullen niet worden gebruikt voor andere dan de aangegeven doeleinden. Ze zullen zonder uitdrukkelijke toestemming niet voor commerciële doeleinden door derden worden verwerkt.
Alleen die derde partijen die deelnemen aan het proces van het verzenden van de producten krijgen toegang tot de gegevens.
Phergal garandeert maximale vertrouwelijkheid en adequate bescherming van persoonlijke gegevens, waarvoor het de nodige veiligheidsmaatregelen heeft genomen.
De belanghebbende partijen kunnen hun recht op toegang, rectificatie, annulering en bezwaar uitoefenen door een mededeling vergezeld met een kopie van een identiteitsbewijs te sturen naar het volgende e-mailadres: info@phergal.com.

Als de gebruiker zich namens Phergal Laboratories heeft geregistreerd voor onze Nieuwsbrief en/of ons nieuwsbulletin, verwerken we de informatie die u ons verstrekt om u op enigerlei wijze reclame te sturen met betrekking tot onze producten en services (post, email of telefoon) en nodigen we u uit voor evenementen georganiseerd door ons bedrijf. De verstrekte gegevens worden bewaard zolang u niet verzoekt om ontvangst van de Nieuwsbrief en/of nieuwsbulletin te beëindigen. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden, behalve in gevallen waar er een wettelijke verplichting is. U heeft het recht om bevestiging te krijgen of Laboratorios Phergal, SA uw persoonlijke gegevens verwerkt, daarom heeft u recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens, het corrigeren van eventuele onjuiste gegevens of het verzoek om deze te verwijderen wanneer de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld. U kunt hiervoor een brief sturen naar Postbus 405, 28850, Madrid of een e-mail sturen naar: info@phergal.com

LINKS

In het geval dat de website links of hyperlinks naar andere websites vermeldt, oefent LABORATORIOS PHERGAL SA geen enkele vorm van controle uit op de genoemde websites en inhoud. LABORATORIOS PHERGAL SA aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van een link die behoort tot een website van een derde partij en garandeert evenmin de technische beschikbaarheid, kwaliteit, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, omvang, waarachtigheid, geldigheid en grondwettelijkheid van materiaal of informatie achter een van de genoemde hyperlinks of andere websites.

De opname van deze externe links impliceert geen associatie, fusie of samenwerking met de verbonden partijen.

RECHT VAN UITSLUITING

LABORATORIOS PHERGAL SA behoudt zich het recht voor om gebruikers die deze algemene gebruiksvoorwaarden niet naleven de toegang tot de website en/of aangeboden diensten zonder voorafgaande kennisgeving te weigeren of in te trekken.

ALGEMEEN

LABORATORIOS PHERGAL SA zal bij de schending van deze voorwaarden, evenals bij elk oneigenlijk gebruik van haar website, alle civielrechtelijke en strafrechtelijke acties uitvoeren die wettelijk mogelijk zijn.

WIJZIGING VAN DE HUIDIGE VOORWAARDEN EN DUUR

LABORATORIOS PHERGAL SA kan te allen tijde de voorwaarden die hierin worden bepaald wijzigen, naar behoren gepubliceerd zoals ze hier worden weergegeven.

De geldigheid van de bovengenoemde voorwaarden is afhankelijk van hun blootstelling en is van kracht totdat ze worden gewijzigd.

TOEPASSELIJKE WETGEVING EN JURISDICTIE

De relatie tussen LABORATORIOS PHERGAL SA en de GEBRUIKER zal worden geregeld door de huidige Spaanse regelgeving en elk geschil zal worden voorgelegd aan de rechtbanken en tribunalen van de bovengenoemde stad.

COOKIESBELEID

Indien de webpagina cookies bevat en deze zijn niet inherent aan de werking van de website, of zoals vermeld in lid 2 van artikel 22 van de LSSI “uitsluitend bedoeld voor de communicatie via een elektronisch communicatienetwerk” dan:

Is een cookie een informatiebestand dat de server van deze website naar het apparaat verzendt (computer, smartphone, tablet, etc.) van de persoon die de pagina bezoekt om informatie over de navigatie die wordt uitgevoerd vanaf het apparaat op te slaan en op te halen.

LABORATORIOS PHERGAL SA gebruikt verschillende soorten cookies (technische, analytische en sociale) uitsluitend om de navigatie van de gebruiker op de website te verbeteren, zonder enige vorm van reclame of een ander soortgelijk doel.

LABORATORIOS PHERGAL SA verzamelt geen persoonlijke gegevens met behulp van cookies. Alle cookies, behalve cookies die worden gebruikt door het Google Analytics, zijn tijdelijk en verdwijnen aan het einde van de sessie.

LABORATORIOS PHERGAL SA gebruikt de volgende cookies op deze website:

  • Sessiecookies, om ervoor te zorgen dat gebruikers die opmerkingen op het blog schrijven, menselijke en geen geautomatiseerde programma’s zijn. Op deze manier wordt spam bestreden.

Deze website gebruikt de volgende cookies van derden:

  • Google Analytics: Slaat cookies op om statistieken over het verkeer en het volume van bezoeken aan deze website te kunnen verzamelen. Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met de verwerking van informatie over u door Google. Daarom moet de uitoefening van enig recht in dit verband worden gedaan door rechtstreeks met Google te communiceren.
  • Sociale netwerken: Elk sociaal netwerk gebruikt zijn eigen cookies zodat u op knoppen zoals Vind ik leuk of Delen kunt klikken.

De gebruiker kan op elk moment kiezen welke cookies hij op deze website wil gebruiken door:

  1. a) De browser configuratie; (geef in elke browser voor de link aan om cookies in of uit te schakelen)
  2. b) Tools van derden, online beschikbaar, waarmee gebruikers cookies op elke website die ze bezoeken kunnen detecteren en deze kunnen deactiveren.

Noch deze website, noch haar wettelijke vertegenwoordigers zijn verantwoordelijk voor de inhoud of de juistheid van het privacybeleid van de derden die in dit cookiebeleid worden genoemd.

De aanvaarding van dit beleid impliceert dat de gebruiker op een duidelijke en volledige manier is geïnformeerd over het gebruik van apparaten voor gegevensopslag en cookies en dat LABORATORIOS PHERGAL SA de toestemming van de gebruiker heeft voor het gebruik ervan zoals vastgelegd in artikel 22 van Wet 34/2002 van 11 juli – Information Society Services and Electronic Commerce (LSSI-CE).

Als de gebruiker zich namens Phergal Laboratories heeft geregistreerd voor onze Nieuwsbrief en/of ons nieuwsbulletin, verwerken we de informatie die u ons verstrekt om u op enigerlei wijze reclame te sturen met betrekking tot onze producten en services (post, email of telefoon) en nodigen we u uit voor evenementen georganiseerd door ons bedrijf. De verstrekte gegevens worden bewaard zolang u niet verzoekt om ontvangst van de Nieuwsbrief en/of nieuwsbulletin te beëindigen. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden, behalve in gevallen waar er een wettelijke verplichting is. U heeft het recht om bevestiging te krijgen of Laboratorios Phergal, SA uw persoonlijke gegevens verwerkt, daarom heeft u recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens, het corrigeren van eventuele onjuiste gegevens of het verzoek om deze te verwijderen wanneer de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld. U kunt hiervoor een brief sturen naar Postbus 405, 28850, Madrid of een e-mail sturen naar: info@phergal.com